مقاله اختلالات وسواسی

مقاله اختلالات وسواسی

دانلود مقاله اختلالات وسواسی

اختلال وسواس
زمینه و هدف: در جهان امروز ، بهداشت روان از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا در عصری زندگی  می کنیم که به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی؛ نابسامانیهای روانی و عصبی روز به روز در حال گسترش است. اختلال وسواسی- اجباری (OCD ) یک اختلال اضطرابی بوده و مشخص می شود با وجود وسواسها یا اجبارهایی مکرر و چنان شدید که رنج و عذاب قابل ملاحظه ای را برای فرد به بار می آورد و باعث اتلاف وقت بیمار می گردند و در عملکرد شغلی و اجتماعی او افت قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند. این پژوهش با هدف تعیین  میزان آگاهی و نگرش جمعیت شهری گناباد در رابطه با  OCD انجام شده است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی است و در آن ۲۵۲ نفر از افراد سطح شهر گناباد که به شیوه  طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته که بر اساس معیارهای تشخیصی OCD   DSM IV طراحی گردیده، جهت تعیین میزان آگاهی و نگرش افراد نسبت به OCD استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که۴/۵۰ درصد واحدهای پژوهش نسبت به علائم OCD از آگاهی ضعیف و تنها ۴/۴% از آگاهی خوب برخوردار بودند. همچنین۴/۰درصد واحدهای پژوهش نگرش ضعیف نسبت به وسواس داشته و ۴/۷۵ درصد نگرش درسطح خوب داشتند. استفاده از آزمون مجذورکای تفاوت آماری معنی‌داری بین عوامل جمعیت شناختی و نگرش افراد نشان داد. بین سطح آگاهی واحدهای پژوهش با تحصیلات آنان ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت. همچنین ۷۷%واحدهای پژوهش آگاهی ضعیف درزمینه علایم OCD و۹/۸۴ درصد آگاهی ضعیف نسبت به علل ایجاد کننده OCD و ۸/۹۴ درصد نسبت به درمان OCD آگاهی ضعیف داشتند. همچنین۸/۴۴ درصد واحدهای پژوهش نمی دانستند جهت درمان OCD باید به کدام متخصص  مراجعه کنند.

اختلال وسواس اجباری
آمار گسترش و افزایش روزافزون بیماری روحی و های روانی که بیش از هر قشر دیگری، نسل جوان را تهدید و بنیان بسیاری از خانواده ها را نیز دچار تزلزل و آشفتگی می کند، لزوم توجه به اینکه جامعه افسرده و عصبی نیاز به یک تجدید روحیه و روان شناسی اجتماعی اساسی دارد را بیشتر نمایان می کند.
اینکه بسیاری از ما در برخوردهای روزانه خود با همکاران و…….


 


اولین نفر باشید

نظر شما