مقاله آزادی مشروط

مقاله آزادی مشروط

دانلود مقاله آزادی مشروط

مقدمه
تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز ‏اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.‏‎ ‎
منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق ‏گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی ‏مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی ‏وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به ‏مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود. ‏
وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق ‏شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع ‏است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر ‏می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از ‏خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد ‏که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب ‏نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی ‏جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند. ‏

تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به ‏محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از ‏خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی ‏مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است ….. ‏اعطاء آزادی مشروط مرحله پیشرفته سیستم جدید اجرای مجازات درجهت تادیب ‏وتهذیب اخلاقی محکومین است . قانونگذاربرای زندانیانی که ازخود حسن رفتار ‏نشان دهند ، این امتیاز راقائل می شود که آنها بتوانندپس از سپری شدن مدت ‏معقولی ،آزادی خود را بدست آورند.استفاده از این شیوه ، با توجه به محاسن ‏عمده ای که دارد و زندانی را از زندان ومعایب آن دورمی سازد، ازطرف علمای ‏مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است ‏
مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد ” ‏بزهکاران سزاوار وشایسته است ” یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتاً طولانی ‏دارد . مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدواً در مورد ‏محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی از ‏موارد مهم تشویق زندانیان به کار ، حفظ نظم و آرامش ، حسن سلوک وخوش ‏رفتاری با دیگران محسوب می شود و ازاثرات سوء محیط زندان تاحدودی ‏جلوگیری کرده ودراصلاح وتربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار ‏موثر ومفید است ……. اعطاء آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت ‏وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که ‏قانونگذار به حائزین شرایط اعطاء کرده و مرحله ای از اجرای روشهای اصلاحی و ‏تربیتی محسوب می شود‏
جدای ازآنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان ونیزکاهش هزینه های ‏دولت می گردد تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن تلاش ‏برای تغییر دراخلاق ورفتار خویش ، برای ورود به اجتماع آماده می گردد. به اعتقاد ‏گارو آزادی مشروط کلید زندان را بدست زندانی می دهد وترس رجعت به زندان ‏او رابه کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دوفایده است : یکی آنکه ‏آزادی عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط زندانیان ‏رابرای بازگشت به مقام وطبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.‏
ازدیدگاه مکتب تحققی ، اعمال نظام نامعین مجازاتهای کیفری برای دفاع جامعه ‏ازحالت خطرناک ایجادشده ، بااصلاح وبازپروری محکومینی که قابل ‏اصلاحند،پایان می پذیرند،مکتب دفاع اجتمای هم تلاش دارد با استفاده ازشیوه ‏های گوناگون ، بااصلاح تدریجی محکومین ، آنها را به جامعه ‏بازگرداند.نهادآزادی مشروط دستیابی به این مهم راتسریع می نماید.‏ 


اولین نفر باشید

نظر شما