فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس

فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس

دانلود مقاله فنون و متدهای جدید آموزش و تدریس paper New techniques and methods of teaching and teaching

یک تحقیق جامع و کامل پیرامون روشها و فنون جدید در آموزش و تدریس انفرادی و گروهی

بخشی از متن:
بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایىهاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد. براى نیل به چنین هدفی، روشهاى آموزش انفرادی، روشهاى بسیار مناسبى هستند؛ زیرا در این نوع از روشها، شاگردان بر حسب توانایىشان پیش مىروند و معلم نیز وقت کمترى صرف تدریس و زمان بیشترى صرف رسیدگى به فرد فرد شاگردان مىکند. البته اولین و اساسىترین گام در راه تحقق چنین هدفى پذیرفتن مفهوم شاگرد محوری در طراحى و آموزش است. در بسیارى از مواقع، دستیابى به هدفهاى آموزشى از طریق آموزش انفرادى بسیار آسانتر و امکانپذیرتر از روشهاى سنتى دیگر است، بویژه اگر روش آموزش انفرادى به طور صحیح بکار گرفته شود، روحیه استقلالطلبى شاگردان در اجراى طرحهاى کوچک و بزرگ تقویت مىشود. آموزش انفرادی، الزاماً به معناى آموزش یک نفر شاگرد توسط یک معلم با برنامه خاص نیست. آموزش انفرادى ممکن است به صورت گروهى نیز انجام گیرد. البته وقتى آموزش انفرادى به صورت گروهى طراحى مىشود، بهتر است گروهى از شاگردان که داراى ویژگىهاى مشترک هستند، تحت آموزش قرار گیرند. روشهاى آموزش انفرادى از نظر نحوه اجرا و مواد آموزشى عبارتند از: …

فهرست مطالب:
روشهاى آموزش انفرادى
هدفهاى آموزش انفرادى
رعایت تفاوتهاى فردى
رشد استقلال در عمل و یادگیرى
عادت به مطالعه
ایجاد مهارت در مطالعه
مطالعه خود هدایت شده و مستقل
پیشرفت بر اساس توان فردى
یادگیرى تا حد تسلط
تدریس خصوصى
راهنمایى
یادگیرى تا حد تسلط (انفرادى)
تدریس خصوصى (انفرادى)
آموزش برنامهاى
آموزش برنامهاى خطى
اصول مهم در برنامهریزى خطى
آموزش برنامههاى شاخهاى
مشخصات برنامههاى شاخهاى
آموزش انفرادى تجویز شده
نقش معلم در آموزش انفرادى تجویز شده
آموزش انفرادى هدایت شده
کلاسهاى بدون پایه
آموزش گروهى
تدریس گروهى با نقشهاى متفاوت
گروههاى سنى متفاوت
تفاوتهاى فردى
ارزشیابى
روش مسألهاى
شرایط اجراى روش مسألهاى
چگونگى اجراى روش مسألهاى
محاسن روش مسألهاى
محدودیتها روش مسألهاى
واحدها
ویژگىهاى روش واحدها
مراحل اجراى روش واحدها
روش واحد موضوع
ویژگىهاى روش واحد موضوع
انواع تجارب آموزشى
تنظیم تجارب آموزشى
طرحریزى
نظریه یادگیرى
انگیزه
انضباط
ارزشیابى
محدودیتهاى روش واحد موضوع
روش واحد تجربى
نظریههاى تدریس
تدریس
یک نظریه؟ تجویزى تدریس
هدف تدریس تا برنامه درسى
هدف نهایى تدریس یا حالت مطلوب
حالت موجود (ابتدایى)
تجزیه و تحلیل محتواى درس و ساخت برنامه درسى
کاربرد کنشهاى تدریس
انتخاب یک شیوه تدریس مناسب
عوامل مؤثر در تدریس
ویژگىهاى شخصیتى و علمى معلم
ویژگىهاى شخصیتى معلم و نقش آن در تدریس
معلمان شاگردنگر
معلمان درسنگر
ویژگىهاى شخصیتى و علمى معلم
تأثیر شخصیت و رفتار معلم در فرآیند تدریس
تأثیر شخصیت علمى معلم بر فرایند تدریس
ویژگىهاى شاگردان و تأثیر آن در فرایند تدریس
تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشى در فرایند تدریس
برنامه متکى بر اصالت مواد درسى
برنامه متکى بر رشد همهجانبه شاگرد
تأثیر فضا و تجهیزات آموزشى در فرایند تدریس
طرح یک نظریه تدریس هماهنگ
محتواى درس
کنشهاى مهم تدریس
انگیزش
اطلاعات
به جریان انداختن اطلاعات
انتقال اطلاعات
کنترل و هدایت
تفاوت بین تدریس و یادگیرى


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما