طرح توجیهی مجتمع تفریحی و گردشگری بین راهی

طرح توجیهی مجتمع تفریحی و گردشگری بین راهی

دانلود طرح توجیهی مجتمع تفریحی و گردشگری بین راهی
مقدمه:
مجتمع های رفاهی توریستی و گردشگری بین راهی سازه های هستند که از سابقه چندین ساله در کشور برخودار بوده ودر احداث آنها اهداف زیر تعیین می گردد. هدف از اجرای این پروژه احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی می باشد که در راستای گسترش گردشگری در کشور خدمات زیر را به هموطنان ارائه دهد:
رستوران
سوئیت
فروشگاه مواد غذایی و …
تعمیر گاه و کارواش
جایگاه سوخت
مسجد
سرویس بهداشتی
واحد کمک های اولیه
پارکینگ وسایل نقلیه سبک و سنگین
محوطه بازی کودکان
بانک
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺑﻴﻦ راﻫﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ . در دوره اﺷﻜﺎﻧﻴﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻬﺪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻴﻦ راﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺎده اﺑﺮﻳﺸﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻳﺎﻓﺖ . در دوره اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺑﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ وﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻫﻢ آﻧﻬﺎﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ واﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ)ه-ق( ﻋﺼﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ. ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﻜﻪ راه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری واﺣﺪاث ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺎده ﻫﺎ و داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﻳﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ. در دوره ﺗﻴﻤﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﻣﻌﻤﺎری و اﻳﺠﺎد ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﻋﺼﺮ ﻃ ﻼﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﺻﻔﻮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ۹۹۹ ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در آن دوره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻨﻮز در ﻛﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ اﻳﺮان ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ.

فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه مجتمع های بین راهی
ضرورت و اهمیت احداث مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
سوابق مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
بررسی نقش های مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
تجزیه و تحلیل احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
مشوق ها و حمایت ها ی قانونی از سرمایه گذاری در مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی
تأسیسات گردشگری و مصادیق آن
جذابیتهای گردشگری منطقه
جاذبه های طبیعی
سوغات شهرستان
سرمایه گذاری ثابت طرح
زمین محل اجرای طرح
محوطه سازی
ساختمانها
تأسیسات و تجهیزات
وسایل حمل و نقل مورد نیاز
تجهزات و وسایل مورد نیاز
تجهیزات اداری و کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداری
جدول هزینه های ثابت طرح
هزینه های جاری طرح
حقوق و دستمزد پرسنل
هزینه سوخت و انرژی
استهلاک
تعمیر و نگهداری
هزینه های جاری سالیانه طرح
هزینه های سرمایه درگردش
سرمایه گذاری کل


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما