پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان بررسی تاثیر تاکتیکهای بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان

معرفی پرسشنامه

روش نمره گذاری
این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و هدف آن بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (تاثیر خوشنامی مارک تجاری بر اعتماد مشتریان، تاثیر جذابیت جایگزینی بر اعتماد مشتریان، تاثیر احساسات بر اعتماد مشتریان، تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتریان) می باشد. طیف پاسخدهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

روایی و پایایی

این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. برای محاسبه روایی آن از نظر اساتید دانشگاه و نیز برای محاسبه پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده نمائید.

هدف: بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان (تاثیر خوشنامی مارک تجاری بر اعتماد مشتریان، تاثیر جذابیت جایگزینی بر اعتماد مشتریان، تاثیر احساسات بر اعتماد مشتریان، تاثیر اعتماد بر وفاداری مشتریان)
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۴
شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: محقق ساخته
نوع فایل: ورد افیس word

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما