رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی

رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی

دانلود مقاله رابطه مدیریت استعداد با رضایت شغلی Talent Management with Job Satisfaction
مقاله مدیریت
چکیده:
نمونه اماری پژوهش ۱۵۰ مدیر و ۳۱۰ تن از کارکنان برای مطالعه هستند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تحلیل داده های مدل از نرم افزار spss استفاده شد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی در شرکت نفت و گاز کارون است. یافته های پژوهش ارتباط معنی داری بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی نشان می دهد.
این مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی ۱۳۹۲) ارائه شده و حاوی ۷ صفحه می باشد.


 


اولین نفر باشید

نظر شما