دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و طراحی پل

مطالعات مرحله اول طراحی پل

۲-۱ شرح مسیر

– نقشه موقعیت محور

۲-۲ مشخصات محل پل

– عکس های درباره موقعیت پل

– جمعیت استان و منطقه ، چند درصد جمعیت شهری و چند درصد روستایی ، جمعیت عشایر ، فعالیت مردم ( دامداری و کشاورزی

و … ) ، وضعیت خاک ، آب ، جنگل و پوشش گیاهی و وضعیت اقتصادی مردم

۲-۳ شرایط اقلیمی محل پل

– موقعیت پل در چه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.

– میانگین و حداکثرو حداقل دما ، متوسط بارش ، حداکثر تعداد روزهای یخبندان ، ارتفاع محل پل

۲-۴ مستحدثات موجود در محدوده طرح

بررسی مستحدثاتی در محدوده پل که مانع عملیات اجرایی گردد.

۲-۵ زمین شناسی

۲-۵-۱ زمین شناسی عمومی

نقشه پهنه های رسوبی – ساختاری عمده ایران

۲-۵-۲ چینه شناسی و سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه

نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

۲-۵-۳ زمین شناسی ساختمانی منطقه

وضعیت گسل ها ، چین خوردگی ها ، راستای محوری ناودیس ها و تاقدیس های احتمالی

۲-۵-۴ لرزه خیزی منطقه مورد بررسی

نقشه منحنی های هم شدت زمین لرزه های ایران

نقشه پهنه بندی مقدماتی خطر نسبی زمین لرزه در ایران

۲-۵-۵ زمین شناسی تفضیلی ساختگاه پل

۲-۵-۶ آزمایشات پیشنهادی مورد نیاز برای پل

۱٫ آزمایشات ضربه و نفوذ استاندارد (spt)

۲٫ آزمایش دانه بندی و تعیین حدود اتربرگ در لایه های متفاوت جنس زمین

۳٫ تعیین درصد رطوبت ، وزن مخصوص در لایه های مختلف و تعیین عمق آب زیرزمینی

۴٫ آزمایشات سه محوری بر روی نمونه دست نخورده اشباع به تعداد لایه های خاک و تعیین پارامترهای c و

۵٫ آزمایشات تحکیم بر روی نمونه های دست نخورده ریزدانه قابل تحکیم

۶٫ آزمایشات برشی مستقیم در نمونه های لایه های متفاوت جنس خاک

۷٫ انجام آزمایشات cpt برای خاکهای با spt بین ۱ الی ۳ ( فاقد ذرات با اندازه شن )

۸٫ در مورد پل ها چنانچه به سنگ برخورد شود حفاری در سنگ ۳ متر ادامه یافته و نوع ، میزان RQD و مقاومت محوری سنگ تعیین گردد.

چنانچه در گمانه های درخواستی جهت شناسایی ژئوتکنیک ترانشه های سنگی به لایه های سنگ برخورد شود لازم است آزمایشات زیر انجام گیرد.

الف- تعیین جنس سنگ ، میزان Fracturelog , RQD , Core recovery و ضخامت ، فاصله درزه ها و مواد پرکننده و مشخصات کیفی لایه ها در تمام عمق.

ب- انجام آزمایش Pressure Meter جهت تعیین k و مدول ارتجاعی محیط در فواصل ۱۲ متری.

ج- انجام آزمایش بارگذاری نقطه ای ( Point Load Test ) در محل به منظور تعیین مقاومت سنگ برای لایه های مختلف.

د- تعیین پارامترهای فیزیکی نمونه های سنگ های متفاوت از قبیل وزن مخصوص ، مقاومت فشاری ، مقاومت برشی ، مدول یانگ ، ضریب پواسیون و سرعت امواج S,P حداقل به تعداد ۳ عدد در هر گمانه و همچنین تعیین مقاومت برشی در محل درزه ها.

۲-۶ منابع و معادن

منابع سنگی قابل استفاده در پروژه ، سیمان ، میلگرد

۲-۷ مطالعات هیدرولوژی و هواشناسی و هیدرولیکی و آبشستگی

۲-۷-۱ مطالعات هیدرولوژی

هدف از ارائه مطالعات هیدرولوژی تعیین حداکثر دبی سیلاب برای دوره بازگشت معین می باشد ، از آنجایی که سازه های آبی مانند پل ، سیل بند ، سد و … بر حسب اهمیت و حساسیت به تخریب ویا مقدار هزینه ای که صرف احداث آن می شود یا خطراتی که ممکن استبه لحاظ جانی ومالی در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحی می شوند ، محاسبات مربوط به دبی و مقدار و شدت بارندگی برای پل های بزرگ ۱۰۰ سال انتخاب شده است.

آب باران پس از رسیدن به سطح زمین و جریان بر روی آن تحت تاثیر عواملی قرار می گیرد که توجه به این عوامل در محاسبه مقدار رواناب لازم است . قسمتی از بارش ها پس از رسیدن به زمین در آن نفوذ کرده و به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد . قسمت دیگری به صورت تبخیر به جو باز می گردد که این تبخیر ممکن است مستقیما انجام شود و یا به صورت تعرق گیاهان در آید ، یا به صورت تبخیر از زمینهای مرطوب رخ دهد . عواملی از قبیل میزان نفوذ پذیری زمین ، پستی و بلندی ، شیب زمین ، درجه حرارت ،رطوبت محیط و میزان شدت وزش باد در محل از جمله عواملی هستند که در شدت و ضعف پدیده های نامبرده مؤثرند .

از آنجا که دبی حد اکثر مبنای محاسبات هیدرولیکی قرار می گیرد ، برای محاسبه آن از روشهای S.C.S،کراسینک، معادله منحنی پوش ، کریگر ، فولر و ایسکوفسکی استفاده کرده و از مقایسه نتایج این روشها و میانگین گرفتن از نتایج قابل قبول ، دبی طرح برای حوضه مورد بحث بدست می آید . و شامل :

– نقشه موقعیت حوزه آبریز با مقیاس ۲۵۰۰۰/۱

– جدول پارامترهای مهم آماری بارندگی های سالانه

– پراکندگی بارشهای سالانه

– جدول میانگین شاخص بارش سالانه در دوره سی ساله مطالعاتی

– نظام بارندگی ( روند تغییرات بارندگی در ماه های مختلف سال )

– جدول میانگین جمع بارندگی در ایستگاههای مطالعاتی

۲-۷-۲ مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی

* اقلیم منطقه : برای شناسایی نوع اقلیم هرمنطقه فرمولهای متعددی از قبیل ترانسفو ، ایوانف ، دومارتن ، بارات و… که هر یک با استفاده از پارامترهای جوی مختلف ، اقلیم منطقه را مشخص می سازد.

حداقل دما ، حداکثر دما ، میانگین حداقل دما ، میانگین حداکثر دما ، متوسط دمای روزانه ، میانگین نم نسبی ، متوسط بارش سالانه ، حداکثر تعداد روزهای یخبندان

۲-۷-۳ مطالعات هیدرولیکی

به طور کلی هیدرولیک یک رودخانه برای بدست آوردن عمق جریان هنگام یک سیلاب با دبی مشخص ، سرعت جریان در هر مقطع دلخواه ومشخصات جریان اعم از عمق نرمال وعمق بحرانی برای پیش بینی وقوع پرش هیدرولیکی در رودخانه وهمچنین پروفیل سطح جریان آب و نوع شیب رودخانه انجام می گیرد .

پرش یا جهش هیدرولیکی از نوع جریان های متغیر سریع است که از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به تحت بحرانی ایجاد می شود که در نهایت علاوه بر افت انرژی محسوس و کاهش قابل توجه میزان سرعت از ابتدا تا انتهای یک بازه طولی از رودخانه ، تلاطم و پیچش سطحی آب ایجاد می کند . فوق بحرانی یا تحت بحرانی بودن جریان را عدد فرود جریان تعیین می کند . عدد فرود ، پارامتر دینامیکی بدون بعدی است که تاثیر نیروی ثقل را نشان می دهد.

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی کلی با مکان کارآموزی ۱

فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط با رشته عمران ۳

فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتایج ۵

بخش اول : فهرست نشریات تیپ مورد استفاده در طراحی پلها و آبروها ۶

نشریه ۸۳ ۷

نشریه ایران – کامپساکس ۱۱

نشریه آزمایشگاه مکانیک خاک ۱۹

بخش دوم : مطالعات مرحله اول طراحی پل ۲۳

بخش سوم : مطالعات مرحله دوم طراحی پل ۲۶

بخش چهارم : دیوارهای خاک مسلح ژئوگریدی ۴۰

بخش پنجم : سازه های خاکی فولادی ۵۲


 


اولین نفر باشید

نظر شما