دانلود گزارش کارآموزی عملکرد مسکن و شهرسازی مهندسی عمران

دانلود گزارش کارآموزی عملکرد مسکن و شهرسازی مهندسی عمران

دانلود گزارش کارآموزی عملکرد مسکن و شهرسازی مهندسی عمران
فهرست مطالب
عملکرد مسکن و شهر سازی
کارآموزی عمران
عنوان صفحه
ارزیابی بخشهای مختلف با رشته علمی کارآموز ۳
مقدمه ۴
پیرامون بتن ۵
اختلاط بتن ۶
خصوصیات مخلوط بتن ۷
آرماتوربندی ستونها ۷
قالب بندی ستونها ۸
ویبره زدن بتن ۹
عمل آوری ستونهای بتنی ۹
کله وراسته ۱۰
بلوکاژ ۱۰
تیرچه ۱۰
بلوک ۱۰
مزایای سقف تیرچه بلوک ۱۱
پله های بتن مسلح ۱۲
– انواع پله های بتن مسلح ۱۳
دالها ۱۴
دیوارها ۱۶
– دیوارهای حایل ۱۶
– دیوارهای باربر ۱۷
– دیوارهای زیرزمین ۱۷
– دیوارهای غیرباربر ۱۸
– دیوارهای برشی ۱۸
ستون ۲۰
خاموتهای موازی ۲۰
فولادهای بکاررفته در ساخت ۲۲
میلگرد (آرماتور) ۲۲
شبکه ها یا توری های جوش شده ۲۲
مفتول وکابل ۲۲
میلیگردهای حرارتی وجمع شدگی ۲۳
فواصل آرماتور ها ۲۴
خاموت ۲۵


 


اولین نفر باشید

نظر شما