دانلود گزارش کارآموزی شن و ماسه رشته عمران

دانلود گزارش کارآموزی شن و ماسه رشته عمران

دانلود گزارش کارآموزی شن و ماسه رشته عمران
فهرست مطالب
کارآموزی شن و ماسه شرکت خانمان
عنوان
فصل اول ۱
فصل دوم ۴
فصل سوم ۱۸
شن و ماسه ۲۰
محل‌های مصرف شن و ماسه در ساخت آن ۲۱
ابعاد شن و ماسه ۲۲
منابع تهیه شن و ماسه ۲۳
۱- شن و ماسه طبیعی ۲۳
۲- شن و ماسه شکسته ۲۳
تفاوت شن و ماسه طبیعی و شکسته ۲۴
شکل هندسی دانه‌ها ۲۸
جنس شن و ماسه ۲۸
بزرگی دانه‌های شن و ماسه ۳۱
مواردی که نباید در ماسه و شن باشد ۳۲
سیمان ۳۵
سیمان پرتلند نوع ۱ ۳۵
سیمان پرتلند نوع ۲ ۳۶
سیمان پرتلند نوع ۳ ۳۶
سیمان پرتلند نوع ۴ ۳۷
سیمان پرتلند نوع ۵ ۳۷
آب ۳۸
آب مورد مصرف در بتن از نظر مقدار و کیفیت ۳۸
استاندارد ماسه برای ملات ماسه سیمانی ۳۹
طبقه بندی ماسه ۳۹
انواع ماسه ۴۰
بلوکهای سیمانی توخالی ۴۱
مراجع الزامی ۴۱
ویژگی‌های مصالح مصرفی در بلوک سیمانی ۴۲
۱-۱ سیمان ۴۳
۱-۲ سنگدانه بتن ۴۳
۱-۳ سیمان پرتلند پوزولانی ۴۴
۱-۴ سیمان پرتلند سرباره‌ای ۴۵
۲- سنگدانه‌ها ۴۵
۳- آب ۴۶
۴- مواد افزودنی ۴۶
ویژگیهای بلوک سیمانی ۴۶
۱- ابعاد ۴۶
۲- تاب فشاری ۴۸
۳- وزن مخصوص توده‌ای ۴۸
۴- جذب آب ۴۹
ویژگیهای ظاهری ۴۹
روش ساخت بلوک‌های سیمانی توخالی ۵۰
تیر پیش تنیده ۵۱
مزایا و نواقص بتن پیش تنیده ۵۴
مزایا ۵۴
نواقص ۵۵
مصالح بکار رفته برای بتن پیش تنیده ۵۷
تیرچه ۶۰
انواع تیرچه ۶۱
۱- تیرچه خرپایی ۶۱
۲- تیرچه پیش تنیده ۶۲
محدودیت‌های اجرای تیرچه پیش تنیده و بلوک ۶۵
روش ساخت تیرچه پیش تنیده ۶۷
شکل‌های مربوط به ساخت انواع بلوک ۷۰
شکل‌های مربوط به ساخت تیرچه پیش تنیده ۷۳


 


اولین نفر باشید

نظر شما