دانلود مقاله روشهای پژوهش آمیخته

دانلود مقاله روش‌های پژوهش آمیخته ( با تاکید بر بومی سازی )
پیشگفتار:
از خلیلی لا اُحِبُّ الآفِلین
پس فنا چون خواست رَبُّ العالمین
(حضرت مولانا)
تا چند دهه‌ی پیش، روش‌های پژوهش به عنوان یک گرایش در رشته‌های تحصیلی مختلف، مورد توجّه پژوهشگران و اندیشمندان بود و آنان که شیفته‌ی پژوهش به معنای کشف حقایق و ارایه‌ی دانش نو بودند در دانشگاه‌های معتبر جهان این گرایش را فرا می‌گرفتند.

با پیشرفت روز افزون علم در دهه‌های اخیر، روش‌های پژوهشِ پیشین پاسخگوی نیازهای فرهیختگان نبود. بدین لحاظ روش‌های پژوهش به یک رشته علمی[۲] تبدیل شد و سه گرایش (روش‌های پژوهش کمّی- روش‌های پژوهش کیفی و اخیراً‌روش‌های پژوهش آمیخته) خودنمایی نمودند و پژوهشگران بسیاری برای فراگیری این گرایش‌ها سر از پا نشناختند و دنیای پژوهش، زیبایی‌های خود را هر چه بیشتر نمایان نمود.
بسیاری از دستاوردهای این رشته‌ی بزرگ علمی، نیاز به بومی سازی با فرهنگ جامعه‌ی علمی کشورهای مختلف جهان داشت و اندیشمندان در این راه بسیار کوشیدند.
نگارنده در مدت چهل سال تدریس، بیشترین زمان خود را به آموزش روش‌های پژوهش پرداخته است.

مطالعه‌ی تمام کتاب‌های موجود در زمینه‌ی روش‌های پژوهش که امکان دسترسی به آنها بود (از طریق کتاب‌خانه‌ها- سایت‌های علمی) و توجّه به فرهنگ غنی کشور، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن اندیشه و تدبّر در آیات آسمانی قرآن مجید درباره‌ی تفکّر، اندیشیدن، پژوهش، کشف حقایق و شناخت پدیده ها و ورود به دنیای پر رمز و راز دانشمندان بزرگی چون حضرت مولانا، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حضرت حافظ، شیخ اجّل سعدی شیرازی که هر چه کردند- همه‌ از دولت قرآن کردند- و آمیختن این دستاوردها با یافته‌های علمی جهان در امر پژوهش، کتابی که پیش روی دارید را فراهم نماید.
در این مجموعه، تلاش شده است در فصل اوّل، ضمن ورود به دنیای فلسفه به انتخاب رویکردهای پژوهش پرداخته شود. فصل دوم شناخت مراجع پژوهش است که اساس آن را وحی- الهام- اشراق- کشف و شهود، منطق و روش‌ علمی با توجّه به فرهنگ بومی، شکل داده است. در فصل سوم، انتخاب موضوع پژوهش از طریق تجربه، علم و یافته‌های دیگران، باز هم با دیدگاه فرهنگی مطرح شده و در فصل چهارم روش‌های پژوهش که تا چند دهه‌ی پیش فقط سه روش را در بر می‌گرفت به نُه روش افزایش یافته و به طور مفصّل درباره‌ی هر یک با نگاه به فرهنگ بومی، بحث شده است.

فصل پنجم وششم به روش‌های نمونه‌گیری و گردآوری اطّلاعات پرداخته و در فصل هفتم از طرز نوشتن یک کار پژوهشی و یا پایان نامه‌ی تحصیلی به صورت بسیار ساده بحث شده است.
تلاش نگارنده بر آن بوده است که حاصل عمر خویش را در راستای گسترش روش‌های پژوهش به عنوان یک رشته‌ی علمی و بر پایه‌ی فرهنگ بومی جامعه، ارایه دهد.
امید است اندیشمندان، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر رشته‌های مختلف که به امر پژوهش اهمّیت می‌دهند، با نگاهی نقّادانه دیدگاه‌های خود را به اینجانب منتقل نمایند.
به گلستان رفتم خرمنی گل فراهم آورم، مقداری خار نیز چیده شد، امید است از گل‌های آن بهره گیرید.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقوله‌های فلسفی و انتخاب رویکرد پژوهش ۱۵
۱- روش فلسفی و ارزش فلسفه ۱۶
۲- اقسام فلسفه از دیدگاه پژوهش ۱۹
۳-مقوله‌های فلسفی ۲۲
الف: متافیزیک ۲۲
ب: معرفت شناسی ۲۳
پ: ارزش شناسی ۲۵
۴- انتخاب رویکرد پژوهش ۲۷
الف: رویکرد اثبات گرایی ۲۸
ب: رویکرد تفسیر گرایی ۲۹
پ: رویکرد تیوری انتقادی ۲۹
ت: رویکرد پسا ساختار گرایی ۳۰
فصل دوم: کشف حقایق، ارایه‌ی دانش نو، حلّ مسایل و ۳۲
تصمیم گیری ‌درست
۱- تعریف پژوهش ۳۳
۲- مراجع پژوهش ۳۵
الف: وحی ۳۵
(۱) جایگاه وحی در پژوهش ۴۲
ب: الهام، اشراق، کشف و شهود ۴۶
پ: منطق ۴۹
(۱) منطق قیاسی ۵۰
(۲) منطق استقرایی ۵۲
ت: روش علمی (رویکرد آمیخته- ترکیبی) ۵۵
(۱) مقایسه‌ی شیوه‌های کمّی در برابر شیوه‌های کیفی ۶۱
(۲) مقایسه‌ی دیگری از شیوه‌های کمّی در برابر شیوه‌های کیفی ۶۲
(۳) مفهوم پارادایم از دیدگاه روش علمی ۶۳
(۴) روش علمی، روش کور با عصا است ۶۴
(۵) یافته‌های پژوهش از نظر کمّی و کیفی ۶۶
(۶) ویژگی‌های روش علمی با رویکرد آمیخته ۶۸
۳- نظریه‌ی مبنایی (نگرش پایه‌ای) ۷۳
۴- انواع پژوهش ۷۵
الف: پژوهش بنیادی ۷۵
ب: پژوهش کاربردی ۷۷
پ: پژوهش توسعه‌ای ۷۸
۵- فرضیّه ۷۹
الف: تعریف مفهوم و ساختار ۸۱
ب: تعریف متغیّر ۸۳
(۱) متغیّر مستقل ۸۵
(۲) متغیّر وابسته ۸۵
(۳) متغیّر تعدیل کننده ۸۵
(۴) متغیّر میانجی ۸۵
(۵) متغیّر کنترل ۸۶
(۶) متغیّر مزاحم یا ناخواسته ۸۶
پ: انتقال از سطح مفهومی به مشاهده‌ای ۸۹
ت: فرضیّه‌ی‌ صفر یا آماری ۹۰
۶- مفروضات (پیش فرض‌ها) ۹۲
۷- فرضیّه‌ی دو سویه و فرضیّه‌ی یک سویه ۹۴
۸- تیوری ۹۵
۹- متدلوژی پژوهش ۱۰۲
فصل سوم: انتخاب موضوع پژوهش ۱۰۳
۱- مقدّمه ۱۰۴
۲- مولّفه‌های موثّر در انتخاب موضوع پژوهش ۱۰۴
۳- بیان موضوع پژوهش به صورت علمی ۱۰۸
۴- محدودیت‌های پژوهش ۱۱۰
الف: محدودیت‌هایی که در کنترل پژوهشگر است. ۱۱۰
ب: محدودیت‌هایی که در کنترل پژوهشگر نیست. ۱۱۰
فصل چهارم: روش‌های پژوهش ۱۱۱
۱- مقدّمه ۱۱۲
۲- روش‌ پژوهش تاریخی ۱۱۵
الف: تفاوت مورّخ تاریخی و پژوهشگر تاریخی ۱۱۷
ب: روش و مراحل اجرای پژوهش به روش تاریخی ۱۱۹
پ: نقد یا صافی خارجی- نقد یا صافی داخلی ۱۲۰
۳- روش پژوهش توصیفی ۱۲۱
الف: روش و مراحل اجرای پژوهش به روش توصیفی ۱۲۴
ب: اشتباهات رایج در نتیجه گیری از روش پژوهش توصیفی ۱۲۴
پ: نظر سنجی ۱۲۶
ت: پیمایش ۱۲۷
۴- روش پژوهش موردی و زمینه‌ای ۱۲۸
الف: روش و مراحل اجرای پژوهش به روش موردی و زمینه‌ای ۱۲۹
۵- روش پژوهش تداومی یا مقطعی ۱۳۳
الف: روش و مراحل اجرای پژوهش به روش تداومی یا مقطعی ۱۳۵
ب: حلّ مساله با استفاده از روش تداومی ۱۳۶
۶- روش پژوهش هم‌بستگی و هم‌خوانی ۱۳۸
الف: مقیاس اسمی ۱۴۱
ب: مقیاس ترتیبی ۱۴۲
پ: مقیاس فاصله‌ای ۱۴۲
ت: مقیاس نسبی یا نسبتی ۱۴۳
۷- روش پژوهش علّی یا پس از وقوع ۱۴۸
الف: روش و مراحل اجرای پژوهش به روش علّی یا پس از وقوع ۱۴۹
۸- روش پژوهش علّی- مقایسه‌ای ۱۵۱
۹- روش پژوهش تجربی حقیقی ۱۵۳
الف: یکسان نمودن گروه‌ها ۱۵۴
ب: عواملی که بر روایی روش پژوهش تجربی حقیقی اثر می‌گذارند ۱۵۶
(۱) عوامل موثّر بر روایی داخلی ۱۵۶
(۲) عوامل موثّر بر روایی خارجی ۱۶۳
پ: انواع طرح‌های روش پژوهش تجربی حقیقی ۱۶۵
ت: مراحل اجرای روش پژوهش تجربی حقیقی ۱۷۰
۱۰- روش پژوهش نیمه تجربی ۱۷۱
الف: طرح‌های روش پژوهش نیمه تجربی ۱۷۲
۱۱- روش‌های پژوهش و سطوح آنها ۱۷۹
۱۲- روش‌های پژوهش از دیدگاه زمان ۱۸۰
فصل پنجم: روش‌های نمونه‌گیری در روش‌های پژوهش آمیخته ۱۸۱
۱- مقایسه‌ی جامعه، آزمودنی و نمونه ۱۸۲
۲- اصول اساسی که در نمونه‌گیری باید لحاظ شوند ۱۸۵
الف: اهداف پژوهش ۱۸۵
ب: تعصّب اِعمال نشود (روش‌های نمونه‌گیری) ۱۸۵
(۱) روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ۱۸۵
(۲) نمونه‌گیری تصادفی ناحیه‌ای یا خوشه‌ای ۱۸۹
(۳) نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای یا طبقاتی ۱۸۹
(۴) نمونه‌گیری نظری ۱۹۰
پ: حجم نمونه ۱۹۲
فصل ششم: روش‌های گردآوری اطّلاعات در روش‌های پژوهش آمیخته ۱۹۸
۱- مقدّمه ۱۹۹
۲- روش میدانی ۱۹۹
الف: مشاهده ۲۰۰
(۱) انواع مشاهده ۲۰۳
(۲) روایی و پایایی مشاهده ۲۰۵
ب: مصاحبه ۲۰۷
(۱) انواع مصاحبه ۲۰۹
(۲) روایی و پایایی مصاحبه ۲۱۱
پ: پرسشنامه ۲۱۲
(۱) انواع پرسشنامه ۲۱۶
(۲) روایی و پایایی پرسشنامه ۲۱۸
ت: تکنیک دلفی ۲۲۰
ث: تحلیل محتوا ۲۲۱
ج: طوفان مغزها ۲۲۴
چ: تکنیک گروه اسمی ۲۲۴
۳- روش کتابخانه‌ی علمی و تخصّصی ۲۲۴
فصل هفتم: طرز نوشتن پایان‌نامه و یا یک کار پژوهشی ۲۳۱
۱- مقدّمه ۲۳۲
۲- فصل‌های یک کار پژوهشی ۲۳۳
الف: فصل اول- طرح پژوهش ۲۳۸
ب: فصل دوم- ادبیّات پژوهش (دیدگاه‌های نظری) ۲۴۶
پ: فصل سوم- روش و مراحل اجرای پژوهش (متدولوژی پژوهش) ۲۴۸
ت: فصل چهارم- یافته‌های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها ۲۴۹
ث: فصل پنجم- خلاصه‌ی پژوهش- ارایه‌ی راه‌کارها- ارایه‌ی‌ الگو و یا
تدوین استراتژی ۲۵۳
۳- سازمان‌دهی پایان‌نامه تحصیلی و یا یک کار پژوهشی ۲۵۵
-واژه‌ها و اصطلاحاتی که در روش‌های پژوهش از آنها استفاده ۲۵۹
می‌شود- انگلیسی به فارسی
-فهرست منابع کتاب ۲۶۸
الف: منابع به زبان فارسی ۲۶۸
ب: منابع به زبان انگلیسی ۲۷۳


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما