دانلود مقاله تربیت از نظر اسلام

دانلود مقاله تربیت از نظر اسلام

دانلود مقاله تربیت از نظر اسلام Islam education paper
مقدمه
براساس رأی صادره در ششصد و چهل و هفتمین جلسه شورای عا لی آموزش و پرورش ، مورخ ۲۹/۲/۷۹ ، ا هدا فی برا ی دوره ا بتدا ئی در زمینه های اعتـــقادی ، اخـــلاقی، علمـــی و آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ، زیستی ، سیا سی وا قتصـــادی در را ستای رســا لت و مأموریت آموزش و پرورش و جهت دهی به رشـــــد همه جا نبه دا نش آموزان بر پایه تعالیم و دستورات دین مبین ا سلام تعیین شده ا ست .
مدیران ، برنامه ریزا ن و همه افرادی که در تعلیم و تربیت دا نش آموزا ن نقشـی بر عهده دارند ، مکلف شده ا ند ، در برنامه ریـــــــزی ا مور طوری اقدا م کنند که در پایـان دوره تحصیلی دستیا بی دا نش آموزا ن به ا هداف تعیین شده ممکن با شد .

در بخش ا هداف علمی و آموزشی موارد زیر آمده ا ست :
۱- نسبت به شناخت پدیده ها کنجکا و ا ست .
۲- در فکر کردن ، شنیدن ، گفتن و بیان مقصود ، خوا ندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کا فی دارد .
۳- با زبان فارسی آشنایی دارد و میتوا ند ا ز کتاب و روزنامه ا ستفاده نماید .
۴-به ا همیت و ارزش اطلاعات و اطلاع رسا نی در زندگی آگاه ا ست .
۵- ارزش علم را در ا نجام درست کارها تا حدی می دا ند .
۶- مهارتهای اولیه برای زندگی در جامعه را کسب کرده ا ست .
۷- با نحوه یادگیری خود تا حدودی آشنا ست .
۸- به مطالعه کتاب علاقه نشان میدهد .

موضوع مقاله حاضر ” تفکر و ضـــــرورت آموزش آن در دوره ا بتـدائــــی ” می با شد ، هما نگونه که در موارد ذکر شده در بالا ملاحظه می نمائید ، دا نش آموزا ن ما باید در پایان دوره ا بتدا ئی در فکر کردن مهارت کافی دا شته با شند . ولی آیا مــا به آنها آموزشی در این خصوص داده ایم ؟ آیا برای چگونه و چطور فکــر کردن و یـا به طور کلی ، فکر کردن به مسائل ا طرافمان ،آمـــوزشی در مدا رس به نو نهـالانمـا ن ارائه می دهیم ؟ اگر جواب مثبت ا ست ، آیا تا همین حد کافی ا ست ؟ و . . .

فهرست مطالب
مقدمه
پرورش عقل و علم
سیستم آموزشی قدیم و پرورش عقل
دعوت اسلام به تعلیم و تعلم
تربیت و پرورش عقل در اسلام
صفات عقل
اصل تعقل
ا صل تفکّر اساس تربیت اسلامی
راه و حقیقت تفکّر
مجاری تفکّر
اصل تد بّر
جایگاه تد بّر در تر بیت
تربیت اسلامی و شأن مومن
ثمرات تدبّر
آموزش مهارتهای فکر کردن به کودکان
منا بع و مآ خذ


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما