دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

دانلود مقاله بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

هدف پژوهش:
تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.

روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد قانونی با مباحث مطرح شده است.

بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبنای حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی
کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک[۱]حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.[۲]با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبانی حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی حضانت
گفتار دوم: مفهوم فقهی حضانت
گفتار سوم: مفهوم حقوقی حضانت
فصل دوم: ماهیت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف-معنا و مفهوم حق
ب: حضانت به مثابه تکلیف
گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف
الف: حضانت حق است یا تکلیف
ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر
بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
فصل اول: تربیت و نگهداری اطفال
گفتار اول: تربیت و آموزش اطفال
الف: تربیت اطفال
ب: اطاعات از والدین و تنبیه اطفال
گفتار دوم: نگهداری اطفال و مخارج آن
الف: اشخاص ملزم به نگهداری
ب: حق ملاقات
ج: مخارج نگهداری کودک
گفتار سوم: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح و بعد از فوت والدین
الف: حضانت طفل بعد از انحلال نکاح
ب: حضانت در صورت فوت والدین
فصل دوم: بررسی دلایل ضم امین و علل سقوط حضانت
گفتار اول: موارد ضم امین به ولی
الف: عدم لیاقت ولی
ب: ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
ج: عدم امانت ولی
هـ: کبر سن
د: اعتیاد و بیماری ولی
ی: غیبت یا محبوس بودن ولی
-نحوه انتخاب امین
گفتار دوم: ضمانت اجرایی حضانت
گفتار سوم: موارد سقوط حضانت
الف: جنون
ب: ازدواج مادر
ج: عدم مراقبت از طفل
د: بیماری مسری صعب العلاج
نتیجه گیریاولین نفر باشید

نظر شما