دانلود مقاله ایدئولوژی انقلاب

دانلود مقاله ایدئولوژی انقلاب

دانلود مقاله ایدئولوژی انقلاب Paper Ideology Revolution
ایدئولوژی انقلاب در تفکر امام خمینی (ره)
در قرنهای اخیر، بررسی زندگی اجتماعی انسان و تفکر درباره آن به طور سیستماتیک درآمده است. از آنجا که تاسیس حکومت از دشوارترین اقدامات بشری است، به همین میزان نقش خودباوری در بنا نهادن چنین حکومتی ارزنده تر جلوه می کند. رابطه ایدئولوژی و انقلاب رابطه ای پیچیده است.

مقدمه
در قرنهای اخیر، بررسی زندگی اجتماعی انسان و تفکر درباره آن به طور سیستماتیک درآمده است. از آنجا که تاسیس حکومت از دشوارترین اقدامات بشری است، به همین میزان نقش خودباوری در بنا نهادن چنین حکومتی ارزنده تر جلوه می کند. رابطه ایدئولوژی و انقلاب رابطه ای پیچیده است. در زمینه سیاست نیز هر دولتی با دقت از یک ایدئولوژی پیروی می کند. اگر جمهوری اسلامی ایران را یک نظام ایدئولوژیک معرفی کنیم ریشه این ایدئولوژی در فرهنگ ملی ایرانیان قرار دارد. بدون شک باید اذعان داشت ایدئولوژی انقلاب از منظر امام (ره) با قبول تاکید زیاد بر عقل و مصلحت زمانی و مکانی بر اجتهاد و تشکیل حکومت اسلامی نیز تاکید دارند. حضرت امام (ره) مسیر انقلاب خویش را منتهی به صراط مستقیم و نشأت گرفته از مفاهیم بلند قرآن و احکام اسلامی دانسته و الگوی حکومتی ایشان اقتباس از حکومت علی (ع) ذکر شده و به حق نیز با تعیین این خط مشی در این راه پرفراز و نشیب به درستی به سر منزل مقصود رسیدند

فهرست مطلب
ایدئولوژی انقلاب در تفکر امام خمینی (ره)
مقدمه
مفهوم ایدئولوژی و انقلاب
مبانی معرفتی انقلاب در اندیشه امام خمینی (ره)
انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر کارگزار
نقش رهبری
نقش امام خمینی در روند ایدئولوژیک شدن تشیع
ایدئولوژی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر شیعیان
استراتژی غرب در قبال ایدئولوژی انقلاب اسلامی
جمع بندی


 


اولین نفر باشید

نظر شما