دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی

دانلود مقاله ادله اثبات دعوی
مقدمه:‏
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی ‏مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: ‏‏(احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس ‏آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای ‏دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که ‏بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه ‏بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی ‏با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و ‏حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب ‏می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و ‏استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته ‏و صدور احکام عادلانه می‌گردد.‏
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات ‏چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و ‏اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل ‏قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای ‏دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر ‏متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه ‏خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به ‏آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با ‏اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است ‏که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی ‏مطرح می‌شود.‏
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار ‏داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ‏‎…‎‏.و نیز علوم ‏آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر ‏کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی ‏خود را به دست خواهد آورد.‏
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در ‏فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.‏

مبحث اول: تعریف
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل ‏راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار ‏قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده ‏تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ‏‏( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به ‏آن استناد می‌نمایند)‏ آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند ‏دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل ‏لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ‏ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده ‏حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و ‏بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات ‏بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل ‏مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.‏

فهرست مطالب
مقدمه:‏ ‏۱‏
فصل اول – کلیات
مبحث اول: تعریف ‏۴‏
گفتار اول: دلیل ‏۴‏
گفتار دوم: اثبات ‏۵‏
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص ‏۷‏
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی ‏۷‏
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب ‏۸‏
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم ‏۱۰‏
مبحث چهارم: تامین دلیل ‏۱۱‏
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده ‏۱۲‏
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی ‏۱۳‏
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم ‏۱۳‏
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۵‏
مبحث اول: معاینه محل ‏۱۶‏
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل ‏۱۶‏
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه ‏۱۷‏
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم ‏۱۸‏
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:‏ ‏۲۰‏
مبحث دوم: تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی ‏۲۱‏
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی ‏۲۲‏
مبحث سوم: کارشناس ‏۲۳‏
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره ‏۲۳‏
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره ‏۲۳‏
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره ‏۲۵‏
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ ‏۲۶‏
بند اول: تشخیص هویت:‏ ‏۲۶‏
بند دوم: تشخیص علت مرگ:‏ ‏۲۷‏
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم ‏۲۷‏
بند اول: تکلیف متهم ‏۲۸‏
بند دوم: تکلیف مجنی علیه ‏۲۸‏
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن ‏۲۹‏
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل ‏۲۹‏
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا ‏۳۰‏
مبحث پنجم: اقرار ‏۳۱‏
گفتار اول: تعریف اقرار ‏۳۲‏
بند اول: اخبار بودن ‏۳۲‏
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم ‏۳۳‏
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار ‏۳۴‏
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری ‏۳۴‏
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار ‏۳۶‏
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار ‏۳۷‏
مبحث ششم: اسناد ‏۳۹‏
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری ‏۴۰‏
گفتار دوم: استکتاب سند ‏۴۲‏
گفتار سوم: اساس تطبیق ‏۴۳‏
مبحث هفتم: شهادت ‏۴۴‏
گفتار اول: تعریف شهادت ‏۴۴‏
گفتار دوم: شرایط شاهد:‏ ‏۴۵‏
بند اول: شرط بلوغ ‏۴۶‏
بند دوم: شرط عقل ‏۴۷‏
بند سوم: شرط ایمان ‏۴۸‏
بند چهارم: طهارت مولد ‏۴۸‏
بند پنجم: عدالت شاهد ‏۴۹‏
بند ششم: عدم انتفاع مشخص ‏۵۰‏
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی ‏۵۱‏
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی ‏۵۱‏
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود ‏۵۲‏
بند اول: احضار شهود ‏۵۲‏
بند دوم: جلب شهود ‏۵۲‏
بند سوم: چگونگی اداء شهادت ‏۵۳‏
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور ‏۵۳‏
گفتار چهارم: شهادت در حدود ‏۵۴‏
‏۲- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در ‏لواط هم شهادت پذیرفته شده است.‏ ‏۵۵‏
گفتار پنجم: شهادت در قصاص ‏۵۷‏
مبحث هشتم: امارات ‏۶۰‏
گفتار اول: انواع اماره ‏۶۰‏
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی ‏۶۲‏
مبحث نهم: قسامه ‏۶۳‏
گفتار اول: تعریف قسامه ‏۶۳‏
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری ‏۶۴‏
گفتار سوم: تعریف لوث ‏۶۵‏
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ ‏۶۵‏
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ ‏۶۶‏
گفتار ششم: موانع حصول لوث ‏۶۷‏
مبحث دهم: علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی ‏۶۸‏
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.‏ ‏۷۰
منابع: ۷۳ 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما