دانلود مقاله آمار مراجعه افراد طی هفته به کتابخانه

دانلود مقاله آمار مراجعه افراد طی هفته به کتابخانه

دانلود مقاله آمار مراجعه افراد طی هفته به کتابخانه
جمع اوری داده ها:
من بامراجعه به کتابخانه و با استفاده از آمار موجود در کامپیوتر و بررسی افراد به کتابخانه امار افرادی را که در طول هفته برای گرفتن کتابخانه به کتابخانه مراجعه کرده اند گرفته و به بررسی انها در این پروژه پرداخته ام .اسامی کلیه افراد ی که به کتابخانه مراجعه کردند جامعه اماری و تعداد افرادی که از کتابخانه کتاب گرفته اند نمونه اماری به حساب می ایند .

فهرست مطالب
مقدمه 1
موضوع 1
جمع اوری داده ها 1
داده ها 2
داده های مرتب شده 2
جدول فراوانی 3
نمودار مستطیلی 4
نمودار میله ای 5
نمودار چند بر فراوانی 6
نمودار دایره ای 7
نمودار ساقه و برگ 8
نمودار جعبه ای 9
میانگین 9
میانگین جدولی 10
واریانس 11
انحراف معیار 12
ضریب تغییرات 1
نتیجه گیری 13


 


اولین نفر باشید

نظر شما