دانلود طرح توجیهی سود و زیان

دانلود طرح توجیهی سود و زیان

دانلود طرح توجیهی سود و زیان
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف صورت سود و زیان :
۳ عامل درصورت سودو زیان
۱- درآمد :
۲- هزینه ها :
۳- درآمدخالص :
هزینه ها :
صورتحساب با سودوزیان به سه روش طبقه بندی شده است
بهای تمام شده کالای تولید شده
ارقام استاندارد توان براى تأمین اهداف
۱- کنترل بهاى تمام شده :
۲- تعیین بهاىتمام شده موجودیها
۳- برنامه ریزى بودجه اى
۴- قیمت گذارى محصول :
۵- نگهدارى اطلاعات و دفتر دارى :
استانداردهاى مواد مستقیم
استانداردهاى دستمزد مستقیم
جدول بهاى تمام شده استاندارد
۱) بهاى تمام شده استاندارد مواد مستقیم :
۲) بهاى تمام شده استاندارد دستمزد مستقیم :
۳) بهاى تمام شده استاندارد سرباز :
تحلیل مغایرات :
مغایرتهاى مربوط به دستمزد مستقیم :


 


اولین نفر باشید

نظر شما