پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و همکاران

پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل و همکاران

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان خلاقیت هیجانی نوشته شده توسط آوریل و همکاران

معرفی پرسشنامه خلاقیت هیجانی

این پرسشنامه یک مقایس مداد – کاغذی است که بر گزارش خود افراد مبتنی است. این ابزار به عنوان بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد توماس در سال ۱۹۸۹ طراحی و اجرا شد و طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ توسط آوریل و همکارانش مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در چهارمین بازنگری، تغییرات و تحلیل عوامل بر روی این پرسشنامه انجام گرفت و نسخه نهایی در سال ۱۹۹۹ توسط آن‌ها به اجرا در آمد (آوریل، ۱۹۹۹). این ابزار چهار بعد خلاقیت­ هیجانی یعنی «آمادگی»، «نوآوری»، «کارآیی» و «اصالت» را اندازه‌گیری می‌کند. این ابزار دارای سی عبارت اصلی شامل ۷ عبارت برای آمادگی، ۱۴ عبارت برای نوآوری، ۵ عبارت برای کارآیی و ۴ عبارت برای اصالت می‌باشد. چهار ملاک مزبور در چارچوب سه خرده مقیاس آمادگی، نوآوری، اثربخشی در آزمون خلاقیت هیجانی سنجیده می‌شود. این مقیاس صرفاً برای اهداف غربالگری در زمینه خلاقیت هیجانی طراحی گردیده است. استفاده از این ابزار در ایران برای اولین بار توسط قدیری نژادیان (1381) صورت گرفته که با توجه به تفاوت های فرهنگی و دیگر عوامل تغییراتی در کلید این ابزار انجام داده است که به شرح زیر می باشد:
عامل «نوآوری» دارای ۸ عبارت، عامل «آمادگی» دارای ۶ عبارت، عامل«اصالت» دارای ۹ عبارت و عامل «کارایی» دارای ۷ عبارت می باشد.
در سیاهه خلاقیت هیجانی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته برای روایی و پایایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی چرخش متمایل نشان دادند که سه بعد این سازه به وضوح قابل تشخیص است. اولین بعد «آمادگی هیجانی» را نشان می‌دهد. دومین بعد، «توانایی واکنش نشان دادن» را به روش جدید نشان می دهد و سومین بعد ترکیبی از «کارایی» و «اصالت» را نشان می دهد.
قدیری نژادیان (۱۳۸۱) نیز با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران، روایی این سازه را اندازه گیری کرد. او با انجام تحلیل عاملی بر روی مواد آن با استفاده از روش متمایل، تغییراتی را در ابزار مذکور انجام داد. او «روایی سازه» خلاقیت هیجانی را از طریق محاسبه ضریب پیرسون میان مواد آزمون با عوامل هر ماده بدست آورد که همبستگی تناسبی میان داده های مذکور انجام داد. که به طور میانگین حدود ۵/۰ بود. جهت مطالعه ضریب اعتبار آزمون، گاتبزاهی و آوریل (۱۹۹۶)، طی دو مطالعه بر روی دانشجویان روانشناسی با استفاده از سیاهه خلاقیت هیجانی دریافتند که این ابزار همسانی درونی بالایی دارد. قدیری نژادیان (۱۳۸۱) با اجرای این ابزار بر روی دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران اعتبار این سازه را اندازه گیری کرد. همسانی درونی آن جهت برآورد در اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ نشانگر برخورداری آزمون از همسانی درونی مناسبی بود (سطح میانگین آلفای کرونباخ عوامل ۰/۵۲ بود). در تحقیق حاضر نیز آلفای کرونباخ در گروه دختران دانشجوی ورزشکار برابر با ۰/۶۸ و در گروه دختران دانشجوی غیرورزشکار برابر با ۰/۶۵ بود. در این پژوهش نیز پایایی کل آزمون با استفاده از آلفای کرونباخ ۰/۸۳۹ به دست آمد.

تعداد سوال : 30

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما