جزوه مبانی سیستم های قدرت

جزوه مبانی سیستم های قدرت

دانلود جزوه مبانی سیستم های قدرت Basics of Power Systems

مقدمه:
انرژی برای زندگی و بقاء ضروری است وبه این ضرورت بایدازدریچه علوم ترمودینامیک،اقتصاد وسیاست نگریست. افزایش روزافزون مصرف انرژی درتمام شئون زندگی ومحدودیت منابع انرژی ازیکسو ومصرف بی رویه آن توسط جوامع مختلف از سوی دیگر،علاوه برآلودگی محیط زیست هدر دادن سرمایه های ملی، زندگی آینده بشر را با مخاطر، مواجه ساخته است.مهمترین موضوع در قرن بیستم انرژی بوده است. درطول چندین قرن انسان به علت دسترسی آسان و ارزان به انرژی، تنبل و تن پروربارآمده و توده مردم با خوشحالی انرژی موجود را بی دریغ درجهت تغذیه، مسکن و حمل و نقل خود به کار گرفته اند. مساله انرژی در کشورما سالها مورد توجه ودرخور نبوده ویارانه های آشکار و پنهان دولتی همواره مردم را از توجه واقعی به ارزش آن در اشکال مختلف باز داشته است.محدودیت منابع انرژی جهان را به سمت جنگ سوق می دهد.استفاده بهینه از انرژی، نه تنها باعث افزایش استقلال در استفاده ازمنابع انرژی خارجی می شود، بلکه به طور بالقوه باعث از میان بردن وضعیت نا پایدار بین المللی نیز می گردد.مدیریت انرژی نزدیکترین و مناسب ترین راه برای بهره برداری بهینه از منابع انرژی وسوختهای مختلف موجود درجهان می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول:
تولید انر‍ژی الکتریکی
۱- مقدمه
۱-۱- ضرورت مدیریت انرژی
۱-۲- مدیریت بار و مصرف برق
۱-۳- تعریف مدیریت بار
۱-۴- تعریف مدیریت مصرف
۱-۵- منحنی بار
۱-۶- روش های پیک سائی در منحنی بار ایران
۲- نیروگاه آبی
۲-۱- مقدمه
۲-۲-ظرفیت و تولید جهانی برق آبی
۲-۳- ویژگی ها و هزینه ها
۲-۴- انواع نیروگاهها
۲-۶- انواع توربین های آبی
۳- نیروگاه بادی
۳-۱- انرژی باد از کجا سرچشمه می‌گیرد؟
۳-۲- تاریخچه توربین بادی
۳-۳- ساختار توربین‌های بادی
۳-۴-فوائد استفاده از انرژی باد

۴- نیروگاه بخار
۵- نیروگاه گازی
۶- نیروگاه سیکل ترکیبی
۷- نیروگاه هسته ای
۷-۱- نحوه آزاد شدن انرژی هسته‌ای
۷-۲- کاربرد حرارتی انرژی هسته‌ای
۷-۳- سوخت راکتورهای هسته‌ای
۷-۴- مزیتهای انرژی هسته‌ای بر سایر انرژیها
۸- نیروگاه خورشیدی
فصل دوم:
تجهیزات پستهای فشار قوی
۱- انواع پستهای برق
۲- برقگیر
۳- زمین کردن
۴- شین
۵- سکسیونر
۶- خازن و راکتور
۷- ترانس های ولتاژ و جریان
۸- مقره
فصل سوم :
خطوط انتقال و توزیع انرژی الکتریکی


 


اولین نفر باشید

نظر شما