پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران

پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران

دانلود پاورپوینت فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران
مقاله ای در قالب پاورپوینت پیرامون فناوری تولید و فراوری زعفران در ایران در ۲۵ اسلاید
فهرست مطالب:
مقدمه
عمده ترین واردکنندگان زعفران ایران
مصارف زعفران
گونه های وحشیCrocus شناسایی شده در ایران
نیازهای اقلیمی
تکامل گل و مراحل مختلف رشد گیاه زعفران در یک دوره یکساله
انتخاب بنه
زمان کشت
تراکم بوته و روش کشت
آبیاری
کوددهی
وجین و مبارزه با علفهای هرز
اجزاء عملکرد زعفران
ارزش تغذیه ای برگ زعفران در دامپروری
آفات
بیماریها
برداشت
خشک کردن
مقایسه میزان قدرت رنگی نمونه های زعفران خشک
آلودگی زدایی تیره با مایکروویو
تأثیر ۴ روش خشکانیدن بر قدرت رنگی زعفران
نتیجهاولین نفر باشید

نظر شما