تحقیق پول الکترونیکی

تحقیق پول الکترونیکی

دانلود تحقیق پول الکترونیکی
مقدمه
یکی از سازمانهای که مردم جامعه ما حتما با آن آشنایی دلرند بانکها هستند و شما کمتر ‏فردی را می یابید که با نام بانک آشنایی نداشته باشد . اغلب ما طی ما جهت دریافت حقوق ‏پرداخت قبوض مختلف آب برق گاز تلفن دریافت چک واریز وجوهی به انواع حسابهای ‏شخصی و یا دولتی پرداخت اقساط و.. به بامکها مراجعه داریم و اکثر مواقع به ویزه در ‏روزهای پایانی ماه در شعبی خاص با صفهای طویل مشتریان درپشت باجه ها عجله افراد ‏جهت پیشی گرفتن از یکدیگر و تلاش کارکنان بانکها جهت پاسخگویی به خواست مشتریان ‏بی طاقت و بعضا عصبی مواجه هستیم . ‏
شیوه و نظام سنتی در داد وستد و پرداخت وجوه حجم زیاد پول  در گردش نبود اطلاع ‏مشتریان از خدمات بانکی نبود ارتباط مستقیم بانکها با یکدیگر مشکلات متعاقب دریافت و ‏وصول چکها و …. باعث آن شده است که گسترش شعب بانکها و افزایش کارکنان آنها ‏پاسخگوی نیازهای روزافزون مشتریان نباشد وما کماکان شاهد وجود صفهای مشتریان در ‏بانکها هستیم . امروزه بانکداری الکترونیکی که بر پایه خدمات حاصل از فناوری اطلاعات ‏و ارتباطات طراحی می گردد قادر است که در نظام بانکی کشور ما نیز همانند بسیاری از ‏کشورها عامل تحول اساسی گردد و تغییری بنیادی در شیوه سنتی بانکداری ملی بیشتر از ‏هشت دهه فعالیت ایجاد نماید . در این ارتباط به ویزه طی سالهای اخیر گامههای مهمی ‏برداشته شده که هنوز وافی به مقصود نمی باشد .‏
امروزه اطلاعات در کلیه جوامع و سازمانها ارزش بسیار زیادی یافته است و اگر منابع ‏انسانی را نیز به عنوان ثروت اصلی سازمانها می نامند به دلیل دانش و اطلاعاتی است که ‏افراد میتوانند داشته باشند . در بازارهای مالی امروزدنیا اطلاعات در غالب شبکه های ‏رایانه ای دائما در حال حرکت و جابجایی از گوشه ای از دنیا به گوشه ای دیگر است نظام ‏بانکداری کشور ما نیز به طور طبع به عنوان بخش حساسی از اقتصاد ملی وجزئی از ‏اقتصاد جهانی و مجموعه بازازهای بین المللی نمی تواند از همراهی با تحول غیر قابل ‏اجتناب که رهاورد دانش اطلاعات و ارتباطات است غافل گردد .‏
پول الکترونیکی چیست؟
طی دو دهه قبل ما شاهد رشد روزاقزون استفاده از رایانه در نظام بانکداری به شکل گسترده ‏بوده ابم و طی سالهای اخیر تاثیر وجود ماشین های خود دریافت خود ÷رداخت و یا ‏تجهیزات ‏ATM‏ و ‏pos‏ امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی و کارت اعتباری , کارت ‏بدهی , کارت هوشمند, و ….را مهیا ساخته ایم اینگونه کارتها را کارت÷ول یا ÷ول کارت ‏و یا اصطلاحاٌ ÷ول الکترونیکی گویند.‏
یکی از برنامه هایی که اخیرا در نظام بانکی کشور با جدیت بیشتر و در راستای استفاده ‏مطلوب و عملی از ویژگی ها و مزایای فناوری اطالاعات و ارتباطات , دنبال شده است ‏استقرار طرح شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی است که آن را مختصرا شتاب گویند.‏
این طرح قصد آن دارد تا بعنوان زیر ساخت استفاده از ÷ول الکرونیکی در سطح جامعه ‏ایفای نقش نماید.‏
این شبکه انتقال اطلاعات یکی از طرحهای مهم و اساسی در استقرار نظام بانکداری ‏الکترونیکی است. که قادر است اطلاعات ÷ولی و مالی را بین بانکها از طریق بستر رایانه ‏ای و مخابراتی انتقال دهد و در نهایت کلیه بانکهای کشور تحت ÷وشش آن قرار خواهند ‏گرفت.‏
یکی از اساسی ترین مزایای این طرح یک ÷ارچگی کلیه شعب تحت ÷وشش طرح در ‏بانکهای عضو می باشد. و لذا محدودیت جغرافیایی و مشکلات جابجایی فیزیکی مشتریان ‏بانکها را حل خواهد نمود. بنابراین در این نظامهای ÷رداخت الکترونیکی کارتهای ‏‏÷رداخت مستقل از بانک صادره آن توسط کلیه ÷ایانه ها و بنگاه های اقتصادی مورد ‏‏÷ذیرش قرار می گیرد. استفاده از این کارتها به جای ÷ول می تواند همراه با صرفه جویی ‏هایی در هزینه های مشتریان وبانکها گردد.‏
به طور کلی این گونه صرفه جویی ها وبعبارتی مزایای ناشی از استقرار طرح شامل ‏صرفه جویی های مستقیم و غیر مستقیم است. صرفه جویی های مستقیم طرح قابل اندازه ‏گیری است و حالت کمی دارد این مزایا عبارتند از : صرفه جویی در دریافت و ÷رداخت , ‏چا÷ و نشر اسکناس , ضرب مسکوک , حمل و نقل ÷ول و امور بایگانی اسناد بانکی , ‏صرفه جویی های غیر مستقیم طرح نیز در زمینه های اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی و ‏سیاسی مطرح است که هرچند محسوس است ولی دارای حالت کیفی هستند و قابل اندازه ‏گیری نیست.‏
در ارتباط با مزایای کیفی طرح می توان موارد زیر را عنوان نمود:‏
گسترش پول التکرونیکی مردم را از مراجعه به بانکها بخصوص شعبه مشتری بی نیاز ‏می کند , بنا براین مراجعه نکردن مشتریان به شعب مختلف کاهش ترافیک  حفظ محیط ‏زیست مصرف سوخت و لذا توزیع متناسب مشتریان در شعب بانکها را به همراه خواهد ‏داشت یکی از ویژگی های دیگر این طرح تبادل اطالاعات ÷ولی و بانکی به صورت ‏یکنواخت در سطح شبکه بانک است و نیز می دانیم که اطلاعات در بازارهای مالی دارای ‏چه نقش حساسی است که به عنوان دارایی ارزنده ای در این بازارها محسوب می گردد.‏
به هر حال با استقرار کامل طرح حضور فیزیکی مشتریان و ازدحام آنان در سطح شعب ‏بانکها کاهش خواهد یافت کاهش حجم ÷ول و گردش آن از دیگرمزایای این طرح است و………….

آشنایی با پول الکترونیک
پول در زندگی بشر از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی آن را یکی از اختراعات بشریاد کرده اند و حتی ‏معتقدند  تمدن بشری با اختراع پول همزمان بوده است.‏
اقتصاد دانان تاریخ اقتصادی  را با توجه به اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم می نمایند:‏
دوره اقتصاد پایاپای ‏‎,‎‏ دوره اقتصاد پولی و دوره اقتصاد اعتباری (کهزادی و گچلو‎,‎‏ ۱۳۸۰ ). بر این اساس و با ‏توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری اطلاعات و ارتباطات (‏ICT‏ ) و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از ‏اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک ‏‎,‎‏ ارزش پولی واحدهای ‏ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا مؤسسات خصوصی منتشر می شود.‏
گسترش فرایند استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری‎,‎‏ اقتصادی‎,‎‏ سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه ‏دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.‏

ویژگیهای پول ا لکترونیک
اگر چه در فرایند توسعه پول الکترونیکی‎,‎‏ انواع بسیار متفاوتی از فرآورده های پول الکترونیکی با ویژگیهای ‏مختلف عرضه شده اند‎,‎‏ اما در طراحی همه آ؛نها سعی شده است تا حداقل‎,‎‏ همه ویژگیهای پول بانک مرکزی ‏لحاظ گردد. به طور کلی فرآورده های پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد: پول ‏الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزارهای رایانه ای (پول مبتنی بر شبکه). ‏فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند قابلیت شارژمجدد دارند و در همه جا به عنوان ابزار ‏پرداخت‎,‎‏ قابل استفاده می باشند. علاوه بر این‎,‎‏ پرداخت از طریق آنها‎,‎‏ نیازی به کسب اجازه از یک مرجع ندارد. ‏دو ویژگی نخست‎,‎‏ این نوع پول ها را از کارت های تک منظوره عادی که به طور موردی یا برای خرید یک سری ‏کالا و خدمات خاص صادر شده اند متمایز می کند و ویژگی سوم‎,‎‏ آنها را از کارت های بدهی متمایز می نماید. ‏به طور کلی می توان گفت که فرآورده های این نوع پول‎,‎‏ برای تسهیل پرداخت های با ارزش کم در معاملات ‏خرد رو در رو طراحی شده اند.‏
بنابراین انتظار می رود که فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند‎,‎‏ استفاده از پول بانک ‏مرکزی و نیز در حد کمتر‎,‎‏ استفاده از کارت های بدهی را برای پرداخت های مستقیم کاهش دهد.همچنین به ‏احتمال زیاد استفاده از چک‎,‎‏ کارت های پرداخت و کارت های بدهی در پرداخت های غیر مستقیم یعنی ‏پرداخت های بهنگام را نیز کاهش خواهد داد(‏Berentsen , 1998‎‏ )‏‎ ‎‏. فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر ‏نرم افزار رایانه ای نیز توانایی پرداخت و دریافت از طریق شبکه های کامپیوتری ‏‎,‎‏ به ویژه اینترنت را دارند. این ‏نوع از طریق کاهش هزینه های مبادلاتی ( به واسطه تسهیل نقل و انتقال پول میان انواع مختلف حساب ها‎,‎‏ بانک ‏ها و کشورها) و نیز سرریز های یادگیری‎,‎‏ تقاضای سپرده های دیداری را تحت تاثیر قرار داده و آنرا کاهش ‏خواهد داد.‏
سرریز های یادگیری به مهارتی مربوط می شود که افراد در طی زمان‎,‎‏ ضمن استفاده از نرم افزار های مالی ‏شخصی و فن آوری های ارتباطی برای مدیریت بهینه برنامه های مالی خود‎,‎‏ کسب می نمایند ( دژ پسند‎,‎‏ ۱۳۸۳ ‏‏). ماهیت بانکی پول الکترونیک‎,‎‏ همچون چک پول مسافرتی بیانگر طلب قابل دریافت از بانک یا مؤسسه اعتباری ‏صادر کننده آن است که پیش از پرداخت به وسیله آن‎,‎‏ به هیچ حساب خاصی منظور نشده است.اما مهمترین ‏انگیزه چنین بانک یا مؤسساتی برای ایجاد و صدور پول الکترونیک‎,‎‏ استفاده از حجم پول نقد خارج از سیستم ‏بانکی به عنوان منبع مالی بسیار ارزان قیمت‎,‎‏ تحت فرایند تبدیل آن به پول الکترونیک و ایجاد بدهی برای خود ‏است. محصولات پول الکترونیک که به عنوان جایگزینی پول نقد سنتی ایجاد شده اند‎,‎‏ با ماهیتی بسیار سیال و جا ‏به جا پذیر می توانند به راحتی نسبت اجزای پولی ( اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری) و همچنین ‏سرعت گردش پول را تغییر داده و از مجرای تغییر حجم پول‎,‎‏ سیاست پولی بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار ‏دهند. مهمترین ویژگی پول الکترونیکی یعنی فرا ملیتی یا بی مرز بودن آن‎,‎‏ نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر ‏متغیرهای اقتصادی ایفا می کند. اگر چه این ویژگی از نظر دولت ها منشا برخی تبعات منفی نشر گسترده پول ‏الکترونیکی تلقی می شود اما به ارتقای سطح کارآیی مبادلات بین المللی نیز کمک قابل ملاحظه ای می نماید. ‏طبیعتا با استفاده از پول الکترونیکی‎,‎‏ هزینه ی نقل و انتقال بین المللی وجوه‎,‎‏ به طور قابل توجهی کاهش خواهد ‏یافت. البته با افزایش بی سابقه کار آیی پرداخت های بین المللی ممکن است بی ثباتی نظام پوئلی جهانی ‏افزایش یافته و به بروز کشمکش بین ناشران و استفاده کنندگان پول الکترونیکی از یک سو و بانکهای مرکزی کشورها از ‏سوی دیگر منجر گردد ( ۱۹۹۶ ‏‎,‎‏ ‏Tanaka‏ ).‏
‏ ویژگی دیگر پول الکترونیکی‎,‎‏ قانونی نبودن و ریاج نبودن آن است که این امر در مراحل اولیه ی نشر‎,‎‏ ‏مقبولیت عمومی آنرا کاهش می دهد. علاوه بر این‎,‎‏ پول الکترونیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای ‏قطعیت پرداخت نیست.زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای به صورت بهنگام ‏انتقال یابد (۲۰۰۰ ‏‎,‎‏ ‏Bootle‏ ). پرداخت پول از طریق الکترونیکی مزایای زیادی دارد که عبارتند از :‏
‏۱٫‏ انتقال الکترونیکی پول خیلی مطمئن تر‎,‎‏ سریع تر و ساده تر از چک است.‏
‏۲٫‏ انتقال الکترونیکی پول به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه بانک داری می شود.‏
‏۳٫‏ انتقال الکترونیکی پول با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی‎,‎‏ مدیریت بانکی بهتری فراهم آورده و این در ‏حالی است که سرویس بهتری برای مشتریان فراهم می کند.‏
جدول (۳)‏‎,‎‏ ویژگیهای اصلی پول الکترونیکی‎,‎‏ اسکناس و مسکوک‎,‎‏ چک و کارت بدهی را در برخی از ‏کشورهای در حال توسعه ( ایران‎,‎‏ مالزی‎,‎‏ هند‎,‎‏ تایلند‎,‎‏ امارات و …) در سالهای قبل از ۱۹۹۶‏‎,‎‏ ارائه می ‏نماید. ویژگی مهمی که در جدول (۳) به آن اشاره نشده است‎,‎‏ توامندی هر روش پرداخت برای مقابله ‏با مشکلات فنی‎,‎‏ کلاه برداری و … می باشد.از این منظره‎,‎‏ پول الکترونیکی در مقایسه با سایر روش های ‏پرداخت در رتبه پایین تری قرار دارد.‏


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما