تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

دانلود تحقیق میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست
خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی:
اگر فرهنگ را به مفهوم « مجموعه بافتهای آموخته رفتاری، عقیدتی و ارزشی انسانی که عضو یک گروه اجتماعی است» بپندازیم. بدیهی است که تأثیر و تأثر و اتحاد فرد و جامعه و محیط زیست بر یکیدیگر مبنای اساسی تحولات آن را تشکیل می دهد و در نهایت انسان بر مدار قواعد و مقرراتی حرکت و فعالیت و زندگی می کند و شاخصیت می بابد که روح کلی جامعه بر آن حاکمیت یافته و به عنوان سرمایه و میراث مشترک همه عناصر متشکل شناخته شده است. تمدن به همه تغییرات کمی و کیفی اطلاق می شود که در زندگی بشری حاصل شده و در عرصه حیات مشترک انسانهائی که بایکدیگر در ارتابط اند مجال بروز و مادگاری و تحولی یافته است. به بیان دیگر تمدن از ریشه مدن و خویشاوند مدینه أخذ شده است.
تمدن عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه بزرگ انسانی مقصود از ساخته های انسانی آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجوود ندارد و انسان آن را می سازد و به نوعی طبیعت را به سود خویش تغییر داده و تکمیل می کند و به همان اندازه که در ساخت و یا تکمیل یک شیئی دخالت دارد آن چیز جزو تمدن انسانی می شود تمدن به نسبت فرهنگ که جزو خالص موجودیت گروه اجتماعی معینی را تشکیل می دهد، بر همه آثار و نشانها و دستاوردهای مادی و معنوی به هم پیوسته همه انسانها در همه زمانها و مکانها اشتمال می یابد. علی هذا، فرهنگ جزو اصیل تمدن است که بر مبنای عملکرد ساز و کارهای موجود در درون و بیرون جامعه شکل می گیرد، در تداوم ایام صیقل می پذیرد و تکامل می یابد و از عناصر دخیل تمدنها هر جزء را که قابلیت جذب و تحلیل و مطابقت با بافت و نظام بالنسبه ثابت موجود در بسته اصلی دارد، به خود می گیرد و هر چه را که نامطلوب است به دو می اندازد.
به عبارت دیگر فرهنگ، مجموعه مشترکات و ساخته های معنوی و مادی یک ملت است که محتوای آن در طول تاریخ فراهم شده شکل گرفته است. این شکل را روح یا وجدان بدان می بخشد و لامی له بر فرهنگی مستقیماً با تقدیر تاریخی و زیر بنای اجتماعی ویژه آن پیوندی علت و معلولی  و رابطه ای منطقی متقابل دارد. بدین ترتیب جوامع تاریخی ایران همیشه هم فرهنگ خاص خود را دارا بوده اند و هم تمدن را کثرت وجود اقوام و مللی که از دیر باز با ساکنان کشور در تماس بوده اند و شیوه های معاش و سلوک و نظر و عمل خود را به درون جوامع ایرانی راه داده اند، باعث شده است که رسم و راههای بیگانه جایی برای حضور و نفوذ پیدا کند همواره با عملها و عکس العملهای دائمی مردمی که خواه نا خواه با آنان در اصطکاک و مجادله و برخورد آمیزش بوده اند تغییر و تحول یابد.

فهرست
چکیده تحقیق: ۱
فصل اول ۲
کلیات تحقیق ۲
موضوع تحقیق: ۲
تعریف موضوع: ۲
فرضیه های تحقیق: ۳
ضرورت تحقیق: ۳
هدف تحقیق: ۴
خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی: ۹
سرزمین ایران و مناظر جالب آن ۱۱
سنتهای ایرانیان ۱۲
فصل سوم: ۱۶
روش تحقیق ۱۶
فرضیات: ۱۶
تعریف نمونه گیری: ۱۸
تحقیق تاریخی ۱۹
فصل چهارم ۲۳
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۳
فصل پنجم ۲۵
نتیجه گیری ۲۵
نتیجه گیری از این تحقیق: ۲۵
پیشنهادات و ارائه راه حل ها: ۲۶
فهرست منابع : ۲۷
پیوست ۲۸اولین نفر باشید

نظر شما