تحقیق سلول و سازمان بندی آن

تحقیق سلول و سازمان بندی آن

دانلود تحقیق سلول و سازمان بندی آن Cell article and its organization

بخشی از مقدمه:
یاخته یا سلول (Cellule) واحد بنیادین ساختاری و کارکردی همه اندامگان‌ها ارگانیسم‌های موجودات زنده است.
تئوری یاخته که در سده نوزدهم میلادی پدید آمد می‌گوید که همه اندامگان‌ها از یک یا چند یاخته تشکیل شده‌اند، همه یاخته‌ها از یاخته‌های پیشین پدید می‌آیند، همه کارکردهای زیستی یک سازواره در درون یاخته‌ها انجام می‌گیرند و اینکه یاخته‌ها شامل اطلاعات وراثتی لازم برای سامان دادن به کارکرد یاخته و انتقال اطلاعات به نسل‌های آینده یاخته‌ها هستند. سلولهای بدن موجودات پرسلولی در برخی بافتها مانند پوست با پیوندهای بین سلولی به هم متصل می شوند.

فهرست مطالب:
مقدمه
سلول چیست؟
سیتوپلاسم چیست؟
هسته چیست؟
غشای سیتوپلاسمایی چیست؟
سلول های ماهیچه ای
سلول های عصبی
سلول های مژک دار
گلبول سفید
سازمان بندی سلول
آب
یونها
پروتئینها
لیپیدها
کربوهیدراتها
ساختار غشایی سلول
غشای سلول
پروتئینهای غشای سلولی
اعمال مهم بخشهای کربوهیدراتی
جانداران پرسلولی
سازمان بندی سلول بافت های جانوری
بافت پوششی
بافت پیوندی
بافت ماهیچه ای
بافت عصبی
سازمان بندی سلولهای گیاهان
روپوست ساقه
پوست ساقه
مغز ساقه
بافت های هادی
منبع


 


اولین نفر باشید

نظر شما