تحقیق بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی

تحقیق بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی

دانلود تحقیق بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی

چکیده:
این مقاله با هدف بررسی تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی با توجه به فرآیندها و ابعاد آن تهیه شده و با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی اطلاعات جمع آوری مورد بحث و تبادل قرار گرفته است بنابراین روش تحقیق روش توصیفی است و داده ها با استفاده از منابع غیر چابی مانند اینترنت جمع اوری گردیده است. که پس از بحث و تبادل نظر(تجزیه و تحلیل) خلاصه و نتایج ارائه خواهد گردید.
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه
روش کار
تعریف ا نگیزش
طبقهبندی مازلو و نیازها
نظریه برانگیختگی
نظریه نسبت دادن
اهمیت انگیزش
عوامل موثر بر انگیزش
تعریف یادگیری
دنیای پرهیجان یادگیری
انگیزش تشویقی
انگیزش پیشرفت
وظایف انگیزشی معلم
راههای مقابله با مشکل کمبود انگیزش در یادگیری
فنون ایجاد علاقه و انگیزش در یادگیرندگان
نتیجه‌گیری
منابع


اولین نفر باشید

نظر شما