پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان بهره وری نیروی انسانی

معرفی پرسشنامه

در بخش بهره وری که از پرسشنامه هرسی و بلانچارد استفاده شده است که این پرسشنامه به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکردی در به وجود آمدن استراتژی های تغییر به منظور حل این مشکلات طراحی شده است. و منظور از بهره وری نمره ایست که فرد از پرسشنامه بهره وری اچیو بدست می آورد .این پرسشنامه دارای ۷ گویه است که هرگویه سوالات زیر را دربرمی گیرد و اطلاعات مربوط به شاخصهای شامل ۳۲سوال براساس مقیاس لیکرت است واز گزینه های خیلی کم (۱ ) کم(۲)تاحدودی (۳) زیاد (۴ )خیلی زیاد (۵ )را در بر می گیرد.این پرسشنامه دارای ۷ مولفه می باشد
پایایی این پرسشنامه توسط حقیقت جو (۱۳۸۵) ۸۹/۰گزارش گردید. پایایی این آزمون در سطح آلفای کرونباخ بدست امده ۹۴/۰ ارزیابی شد.

بهره وری

منظور از بهره وری نمره ایست که فرد از پرسشنامه بهره وری اچیو بدست می آورد. این پرسشنامه دارای ۳۲سوال بوده و دارای ۷ مولفه می باشد که عبارتند از :

توان کاری

این مولفه شاخصهایی از قبیل تناسب شغل با استعداد، شرکت در دورهای مربوطه و استفاده از تجربه برای موفقیت را شامل می شود و نمره ای است که به سوالات ۱-۲-۳ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

وضوح یا ادراک نقش

این مولفه دارای شاخصهایی از قبیل آگاهی از امور فرعی کار و مشخص بودن رئیس و مرئوس سازمان را شامل می شود و نمره ای است که به سوالات ۶-۷-۸ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

حمایت سازمانی

این مولفه دارای شاخصهایی از قبیل تخصیص بودجه لازم برای کار، حمایت واحدهای دیگر سازمان، تحسین به هنگام موفّقیت،‌ حمیات مستقیم مسئولان و ارتقاء به هنگام موفّقیت می شود و نمره ای است که به سوالات ۲۴-۲۳-۲۲-۲۰-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.
تمایل به انگیزش: این مولفه دارای شاخصهایی از قبیل نظارت،‌ تذکر،‌ ثبت عملکرد،‌ تاثیرگذاری شرایط اقتصادی بر کار و برخورداری از تسهیلات کاری است و نمره ای است که به سوالات ۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۱۴از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

بازخورد یا ارزیابی

این مولفه دارای شاخصهایی از قبیل داشتن مهارت،‌ تناسب حقوق، مشارکت در تصمیم گیری و ارزشیابی را شامل می شود و نمره ای است که به سوالات ۴-۵-۲۱-۲۲-۲۵ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

اعتبار

این مولفه شاخصهایی از قبیل حمایت از خلاقیت، روابط با مدیر، شوق در کار و خشنودی از کار است و نمره ای است که به سوالات ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

سازگاری محیطی

این مولفه دارای شاخصهایی از قبیل، قبول اشتباهات و علاقه به کار جدید را شامل می شود و نمره ای است که به سوالات ۳۲-۳۱ از پرسشنامه ۳۲ سوالی، توسط معلمان داده می شود.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما