بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

دانلود مقاله بررسی مقایسه هوش و هیجان کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

خلاصه پژوهش
پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی شهر تهران که سن آنها بین ۱۰ تا ۱۵ سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (۱۹۹۰) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی اداره هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو که روش های ناپاراستریک است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات کسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دیده نشد.

فهرست مطالب :
خلاصه پژوهش
فصل اول :
پرسش پژوهش
فرضیه پژوهش
اهداف پژوهش
متغیر پژوهش
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی
هدف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
فـصل دوم : پیشـینه
نظریه پردازان
دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)
۱-ارزیابی و ابراز هیجان
۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران
۳-بهره برداری از هیجان
دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)
مدل هوش هیجانی بار- آن
یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا
کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن
پیشینه کودک خیابانی و کار
عوامل بروز پدیده کودک خیابانی
نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان
فصل سوم:
طرح پژوهش
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار پژوهش
روش اجرا
روش نمره گذاری
روش تجزیه وتحلیل
فصل چهارم:
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات برای تحقیقات آتی
محدودیت های پژوهش
منابع


 


اولین نفر باشید

نظر شما