بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد

دانلود مقاله بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد
چکیده
در این تحقیق،به بررسی عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدین ترتیب که میزان عزت نفس را با تست کوپراسمیت مورد سنجش قرار دادیم.
نمونه تحقیق ۳۰ نفر زن متأهل و ۳۰ نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزیع فراوانی، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکنش، نمودارهای چند ضلعی ترسیم شد و در نهایت از طریق آزمونt گروههای مستقل به بررسی تفاوت بین عزت نفس دو گروه پرداختیم .
از آنجائیکه t بدست آمده کوچکتر از t جدول بود به این نتیجه رسیدیم که تفاوتی بین عزت نفس زنان متأهل و مجرد وجود ندارد .

مقدمه
در روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی مباحث جنجال برانگیزی مطرح می شوند، این مباحث جذابیت خاصی را برای محققین ایجاد نموده و زمینه مساعدی را برای برپایی تحقیقات بنیادی و کار بردی فراهم ساخته اند. یکی از موضوعاتی که همواره به مانند پلی ارتباط بین روان شناسی شخصیت و روان شناسی اجتماعی را ایجاد می کند،مبحث خویشتن است . در مبحث خویشتن[۱]، عزت نفس[۲]، کنترل خویشتن[۳] و… عنوان می گردد .
در حال حاضر، تحقیقات فراوانی در زمینه عزت نفس صورت می گیرد که عوامل شکل دهنده آن را معرفی خواهند کرد .(کریمی، یوسف،۱۳۶۴، ص ۲۴ )
در زمینه عوامل مؤثر بر عزت نفس عنوان می گردد که عوامل گوناگونی در ارتباط با آن می باشند ،که این پژوهش هدف آن است از تفاوت های متعددی که بین مجردین و متأهلین وجود دارد عزت نفس مورد ارزیابی قرار می گیرد. به عبارت دیگر رابطه ازدواج و عزت نفس مورد بررسی قرار می گیرد .

موضوع تحقیق:
بررسی میزان عزت نفس بین زنان متأهل و مجرد.

فایده، اهمیت، هدف تحقیق:
یکی از زیر بنایی ترین و مهمترین عوامل مؤثر در سلامتی روان ، عزت نفس می باشد. چنین به نظر می رسد که بحث پیرامون این موضوع ،یک ضرورت اساسی ، به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی در جامعه می باشد .
نیاز اصلی و اساسی ما در زندگی داشتن احساس خوب در مورد خودمان است ، ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی ، فکری و احساسی و عاطفی انسان خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی ، نیاز قطعی و اساسی است که بدون دادن اعتبار و ارزش لازم به خودمان هرگز قادر نخواهیم بود تا از احساس آرامش و آسایش درون برخوردار شویم.( نینوایی ،۱۳۷۵،ص ۱۴ـ۱۳)
زنان در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند . نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می دهند . این قشر از حساسیت خاصی برخوردار است که اگر به نیاز آنها توجه کافی مبذول نشود، مسلماً خسارت های زیانباری چه از لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی به جامعه وارد خواهد آمد .
پس با توجه به اهمیت موضوع عزت نفس و قشر وسیعی از زنان که در جامعه زندگی می کنند برآن شدیم تا به بررسی عزت نفس در بین زنان بپردازیم . از طرفی یکی دیگر از مسائلی که در زندگی زنان مورد توجه قرار گرفت مسأله ازدواج است تصمیم گرفته شد که به بررسی عزت نفس در بین زنان متأهل و مجرد پرداخته شود تا مشخص گردد آیا بین زنان متأهل و مجرد از لحاظ عزت نفس تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ اگر تفاوتی مشاهده می شود در پی علل باشیم تا پس از شناخت عامل در پی رفع آن برآییم .
فایده دیگر این تحقیق این است که به بالا بردن شعور فرهنگی ایرانیان کمک کنیم تا به نقش اساسی زن در جامعه پی برده شود و به این ترتیب قسمتی از مشکلاتی که سبب آن زنان هستند در جامعه رفع شود .

فرضیه های تحقیق :
در این تحقیق برای رهنمود بخشیدن به فرآیند پژوهش فرضیه های ذیل عنوان می گردند :
فرض صفر
بین میزان عزت نفس و متغیر ازدواج در بین زنان ارتباط معنی داری وجود ندارد.
فرض خلاف
بین میزان عزت نفس و متغیر ازدواج در بین زنان ارتباط معنی داری وجود دارد .

تعریف عملیاتی :
۱ـ عزت نفس طبق تعریف فرهنگنامه ای : ارجمندی خود ، گرامی داشتن خود ، عزیز دانستن خود ( عمید، ۱۳۶۳ ، ص ۸۶۳ )
۲ـ عزت نفس تصورات ، نگرشها ، ارزیابی هایی که شخص به طور مدام درباره خود انجام می دهد ( کوپر اسمیت ، ۱۹۶۷ )

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه. ۲
موضوع تحقیق: ۳
فایده، اهمیت، هدف تحقیق: ۳
فرضیه های تحقیق : ۴
تعریف عملیاتی : ۵
الف) مفاهیم نظری تحقیق : ۵
مفهوم خود. ۶
ابعاد عزت نفس… ۷
۱ـ تنفر از خود. ۷
۲ـ شک و تردید درباره خود. ۷
۳ـ تأیید خود. ۸
نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس: ۹
عوامل مؤثر در رشد عزت نفس : ۱۲
زمینه های عزت نفس : ۱۳
عزت نفس اجتماعی : ۱۳
عزت نفس تحصیلی : ۱۳
عزت نفس خانوادگی : ۱۴
عزت نفس جسمانی : ۱۴
عزت نفس کلی : ۱۴
عزت نفس و عملکرد سودمند : ۱۵
علت اصلی کدام است ؟. ۱۷
ب) دیدگاههای نظری در مورد عزت نفس: ۲۰
عزت نفس در متون اسلامی.. ۲۰
عزت نفس از دیدگاه روان شناسان: ۲۲
ج ـ تحقیقات انجام شده. ۲۴
۱ـ تحقیقات انجام شده در خارج: ۲۴
۲ـ تحقیقات انجام شده در ایران: ۲۶
مقدمه: ۲۸
جامعه مورد تحقیق: ۲۸
نمونه و روش نمونه گیری: ۲۸
روش جمع آوری اطلاعات: ۲۸
مشخصات پرسشنامه: ۲۹
اعتبار و پایایی آزمون: ۳۰
روش تجزیه و تحلیل : ۳۲
محاسبات استنباطی: ۴۱
نتیجه گیری: ۴۲
مقدمه: ۴۳
خلاصه: ۴۳
نتیجه: ۴۴
محدودیتهای پژوهش: ۴۴
پیشنهادات: ۴۵
منابع: ۴۶

منابع:
۱ـ بختیاری ، فرضعلی، بررسی عزت نفس و رابطه آن با هیجان پذیری در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان نامه دانشکده مدیریت و برنامه ریزی،۱۳۷۵
۲ـ بیابانگرد، اسماعیل با مقدمه ای از دکتر غلامعلی افروز، روشهای افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان ،تهران انجمن اولیای مربیان جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱ چاپ اول
۳ـ بیابانگرد ،اسماعیل،روان شناسی نوجوانان،تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،۱۳۷۶
۴ـ پور شافعی ، هادی، رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه شهرستان قاین، پایان نامه تهران دانشگاه تربیت معلم،۱۳۷۰
۵ـ ستوده ،هدایت ال..،روان شناسی اجتماعی ، تهران انتشارات آوای نو،۱۳۷۶
۶ـ سادات .محمدعلی،اخلاق اسلامی،انتشارات مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی۱۳۶۹
۷ـ سیاسی ،علی اکبر، نظریه های مربوط به شخصیت، نشر دانشگاهی۱۳۶۶
۸ـشاملو، سعید،بهداشت روانی
۹ـ عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید،تهران انتشارات امیر کبیر۱۳۶۳
۱۰ـ کریمی ،یوسف،روان شناسی اجتماعی، دانشگاه پیام نور۱۳۶۴
۱۱ـ لی ،مای، شخصیت انتشارات دانشگاه تهران
۱۲ـ میرزا بیگی، علی، نقش نیازهای روانی ، بهداشت روانی، آموزش و پرورش تهران انتشارات اطلاعات۱۳۷۱
۱۳ـ نفیسی،غلامرضا و زند، پارسا سنجش و ارزشیابی، تهران دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۶


 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما